Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі» мамандығы бойынша арнайы пәндер 2022-2023 оқу жылы

 

 

Атауы Жүктеу
1 ББҰАМ
2 жабдық наубайшы 120
3 КМ 03 Ұннан жасалғанкондитерлік өнімдерді пісірудің технологиялық процесстерін жүргізу
4 КМ 08.01 Жабдықтар
5 КМ01.Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету,жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау ережелерімен нормаларын сақтау
6 КМ01-02 ҚТЕҚ,ӨСЖӨҚҚЕМНБ 22-23ж
7 КМ01Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету,жұмыстарды орындау кезінде еңб.қорғау ережелері
8 КМ02 Нан және нан-тоқаш өнімдерін өндірудің технологиялық процестерін жүргізу. ОН 2.3Өнд.жағ.біліктілік бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
9 КМ03 Ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді пісірудің технологиялық процестерін жүргізу
10 КМ09.Наубайшы жұмысының негізгі түрлерін орындау
11 Оқу-өнд.практика
12 ОН 1.2 Қауіпсіздік техникасы
13 ОН 2.1 Нан және тоқаш өнімдері
14 ОН 2.1. 120 сағат 95топ
15 технологиялық жабдықтар және бақылау өлш
16 ұннан дайындалған кондитер өнімдер техно
17 ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді піс
18 шикізатқа қарапайым микробиологиялық зер

 

Всего комментариев: 0