Білім беру бағдардарламалары

«Білім беру бағдарламалары»

 

Білім беру бағдарламаларын іске асыру колледждің сапа саласындағы миссиясына, көзқарасы мен саясатына сәйкес жүзеге асырылады. ББ мемлекеттік және орыс тілдерінде және 9 және 11 сыныптар негізінде жүзеге асырылады.

Колледжде 6 (алты)  ББ –тар дайындалуда. Білім беру қызметіне 2019 жылдың 04 қарашасында №KZ93LАА00017345 оқытылатын лицензия берілді.

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлері  («Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлерінің атауы).

                                                                                                                              3.1 кесте

Мамандықтар атауы Біліктілігі Оқу  мерзімі
1. 1114000 –Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

 

 

 

111404 2 – Электр газымен дәнекерлеуші

 

 

 

2 жыл  10ай

 

 

2. 1201000-Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,жөндеу және пайдалану

 

 

 

 

 

 

120107 2 – Автокөлікті жөндеу слесары

 

2 жыл  10ай

 

 

120106 2-Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик

 

 

2 жыл 10 ай

 

 

 

 

3. 1304000 –

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

130401 2-Сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы  

2 жыл  10ай

4. 1211000- Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

 

121103 2-Тігінші 2 жыл  10ай
121106 2 – Арнайы тігінші 2 жыл  10ай
5. 1504000- Фермер шаруашылығы (бейіндері бойынша)

 

150406 2-Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист

 

2 жыл 10 ай.

 

 

 

 

 

150404 2-  Аспаз

 

 

 

 

2 жыл  10ай

 

 

6. 0508000 -Тамақтандыруды ұйымдастыру

 

0508012-Аспаз

 

2 жыл  10ай

 

0508022-Кондитер 2 жыл  10ай

 

Білім беру бағдарламаларының мазмұны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарын ескере отырып, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім (ҚР Білім және ғылым министрлігінің 23.08.2012 жылғы № 1080 бұйрығы), мамандықтар бойынша типтік оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары 2018 жылғы 15 тамыздағы № 484 қаулысымен толықтырылыған.

Білім беру бағдарламалары күндізгі, мемлекеттік және орыс тілдерінде 6 мамандық бойынша жүзеге асырылады.

Білім беру бағдарламаларында мыналар анықталады:

 • мамандықтарды (біліктіліктерді) ескере отырып, ББ дамытудың жоспарланған нәтижелері;
 • әр БМ модуліне жоспарланған оқу нәтижелері;
 • біліктіліктің қалыптасу кезеңдерін сипаттайтын білім беру, дағдылар және ББ дамуының жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету.

Білім беру бағдарламаларын іске асыру «Түркістан көпсалалы-техникалық колледжі» МКҚК маманының құзіреттілік моделіне негізделген.

Модельдің негізгі параметрлері:

 • лауазымдық міндеттеріне және өндірістік міндеттердің сипатына сәйкес маманға қойылатын талаптар – кәсіби құзыреттілік;
 • қажетті білім мен дағдылардың негізгі құзіреттіліктері;
 • әлеуметтік-психологиялық және жеке қасиеттер

Оқу бағдарламасын ББ әзірлеуді, бекітуді және жаңартуды колледж директорының бақылауымен құрылымдық бөлімшелер жүзеге асырады. Әзірлеушілердің  ББ құру және бекіту процесінде ішкі және сыртқы мүдделі тараптардың пікірлері ескеріледі.

Әр білім беру бағдарламасының орындалуы оның мақсаттарымен, миссиясынан  күтілетін оқу нәтижелерімен анықталады.Колледж курстары жұмыс берушілердің талаптарын, сонымен қатар студенттердің жеке қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескеретін пәндерді қамтиды.

Оқу процесінің толықтығының басты критерийі біліктілікті арттыру болып табылады.

Тиісті біліктілікке техникалық және кәсіптік білім деңгейлерін біріктіруді ескере отырып, модульдік құзыреттілік тәсіліне негізделген тәжірибелік жұмыс жоспарларын жасау кезінде біз ТжКБ мамандықтары бойынша жаңартылған типтік оқу жоспарлары мен бағдарламалар негізінде жұмыс оқу жоспарларын жасауға арналған әдістемелік ұсыныстар», сондай-ақ «Жұмыс оқу жоспарларын жасауға арналған әдістемелік ұсыныстар», «Кәсіпқор» Холдингі «коммерциялық емес акционерлік қоғамы ұсынған модульдік бағдарлама 31.10.2017 жылғы (2.2 қосымша  «ТжКБ мамандықтары үшін типтік оқу жоспарларын бекіту туралы» № 553 бұйрық сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 139 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында экспериментальды режимде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын тестілеу және іске асыру ережелерін» басшылыққа алынады).

 

 

 

Келесі мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларын әзірлеу, бекіту және жаңарту тәртібі:

 • мамандықтар мен МЖББС типтік оқу жоспары негізінде мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларын әзірлеу («Тиісті білім деңгейлерінің мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы,Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 маусымдағы № 1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.05.2016 № 292 қаулысы).
 • ӘБ отырысында қарау;
 • жұмыс оқу жоспарының құрылымы мен мазмұнын жұмыс берушілермен келісу;
 • колледждің әдістемелік кеңесінде мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларын қарау;
 • колледж директорының жұмыс жоспарларын мұғалімдер кеңесінде қаралғаннан кейін бекіту.

Колледждің барлық стратегиялық білім беру қызметін жоспарлау, есеп беру және нормативтік құжаттарда көрсетілген. Оқу процесінде қолданылатын жұмыс оқу жоспарларын дайындау сапасы нормативтік талаптарға сәйкес келеді.Пәндердің жұмыс оқу жоспарлары оқытудың инновациялық әдістерін әзірлеуге және енгізуге бағытталған, оқу-танымдық іс-әрекетті жандандыруға, шығармашылық дағдыларды қалыптастыруға және студенттердің тәуелсіздігін дамытуға ықпал етеді.

 

Әр мамандық бойынша білім беру бағдарламаларын дамытудың перспективалық жоспарлары жасалды.

Мамандықтар бойынша оқу бағдарламалары пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінде көрсетілген. Оқытушының оқу материалдарына мамандық бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік құжаттар, пән бойынша оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуді анықтайтын оқу-әдістемелік құжаттар кіреді.Колледж оқытушыларының оқу әдістемелік  әдістемесі және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен келісілген ӘБ отырыстарында қарастырылады.

Оқу  процесін ұйымдастыру колледж директорымен бекітілген оқу процесінің кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.Оқу жылындағы мамандықтар бойынша апталар саны – 40. Сабақ кестесі оқу үрдісінің кестесіне, жұмыс оқу жоспарларына, мұғалімдер арасындағы жұмысты дербес бөлуге, оқу жылына екі рет студенттердің апта сайынғы жүктемесін ескере отырып жасалады және колледж директорымен бекітіледі.

Сабақ кестесі оқу жылында тұрақты және қатаң сақталады.

Оқу жоспарлары мен оқу бағдарламалары студенттердің танымдық іс-әрекетін білім беру процесінің түпкі мақсаттарына – білім алуға, кәсіптік қызметтің белгілі бір саласында дағдыларын дамытуға бағытталған бағыттардағы пәндердің логикалық реттілігін нақты анықтаған кезде құрылады.

Барлық бағдарламалар үшін, оқу орны (БҰАП) таңдаған факультативті сыныптар мен пәндер ескеріледі.

Мамандықтар бойынша жұмыс оқу бағдарламалары мамандарды дайындау бойынша кәсіби білім беру бағдарламаларын орындауды қарастырады. Білім беру бағдарламаларының мазмұны теориялық және практикалық оқуды, оқу-өндірістік және кәсіптік практикалардан өтуді және диплом жұмыстарын қорғауды қарастырады.

Колледж ҚР «Атамекен» ҰКП Кәсіпкерлер палатасымен тығыз байланысты қолдайды, ол оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің практика және іс-тәжірибеден өту базаларын кеңейту бағдарламасын іске асыруға көмек көрсетеді.

Колледж 2016 жылы № 45 – топ Дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша  дуалды оқыту бойынша эксперименталды алаң лауазымын алғанын ескере отырып, колледж облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының қолдауымен инновациялық жобаларды енгізу құқығына ие.

Жоғарыда айтылғанды ескеріп 1114000 – Дәнекерлеу ісі  мамандығы және 1114042 – Электргазымен дәнекерлеуші  біліктілігі бойынша дуалды оқыту негізіндегі эксперименталды жұмыс оқу жоспары әзірленді. (Қосымша 1)

Білімді бағалау және негізгі және кәсіптік құзыреттіктердің қалыптасу деңгейін бағалау  әділдігі, сондай ақ олардың мөлдірлігі мен орындылығы келесі механизмдермен қамтамасыз етіледі: білімді ағымдағы, аралық және қорытынды бақылаумен.

Колледж әлеуметтік серіктестерді оқу процесіне тарту бойынша жағымды жұмыс тәжірибесіне ие, ол білім беру бағдарламаларының мазмұнының практикасын іске асыру жетістігін қамтамасыз етеді. Кәсіпорындардың өкілдері практика жетекшілері болады, сондай ақ оқу сабақтарын жүргізеді.

Кәсіпорын өкілдері түлектердің кәсіби даярлығын және біліктілік деңгейін бағалау процедурасына қатысу үшін де, МА өткізу үшін де шақырылады.

Түлектердің жұмыспен қамтылуына жасалған келісім шарттарға сәйкес жүргізілетін практикалық оқыту едәуір ықпалын тигізеді.

Біздің колледждің студенттерінің практикалық оқуы оқу және өндірістік практикалардан құралады.

Студенттерді практикалық дайындау үздіксіз жүйесіндегі ең маңызды бөлігі оқу практикасы болып табылады, ол бағытталған|:

 • Бастапқы практикалық іс-тәжірибе алуға
 • Студенттердің практикалық кәсіби қабілеттердің қалыптасуына;
 • Мамандық бойынша жалпы және кәсіптік құзыреттіктерді меңгеруге ;

Студент үшін өндірістік практика – оқу процесінің ажырамас бөлігі, ол бағдар алуға және өзін мамандықта табуға көмектеседі.  Кәсіпорындар үшін өндірістік практика бірқатар қиындықтармен байланысты болса да, ол алдын ала өзіне жұмысшылар қарауға және компаниясына бағалы жас мамандарды тарт у бойынша керемет мүмкіндік болып табылады.

Өндірістік практика  – бұл білім беру процесінің практикалық бөлімі, ол ұйымдарда шынайы жұмыс әрекеті режимінде жүргізіледі. Практика біліктілікті беру мен оқушының маман ретіндегі қорытынды аттестаттауынан өтуі үшін қажетті теориялық білімдер мен дағдыларды пысықтау үшін қажет. Өндірістік практиканың қорытындысы оқу орнында қабылданған нормаларға сай бағаланады және оқу процесіне жазылады.

Студенттерді практиканың барлық түріне жіберу практика базасын, мезгілін жетекшісін көрсетілген директор бұйрығымен рәсімделеді. Студенттерге бағыттау, кәсіптік практиканы өту туралы күнделік есебін толтыру үшін өндірістік практиканың жұмыс жоспар – кестесі беріледі.

Колледж мамандықтары бойынша кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен және ҚР Техникалық және кәсіптік білім берудің типтік оқу жоспарларымен, ББ оқу процесінің кестесімен сәйкес жүзеге асырылады.

Студенттер өндірістік практикадан жоғары курстарда өтеді, және әдетте практиканың тақырыбы семестрде алынған білім мен дағдыларға сәйкестендіріледі. Практика колледждің алдын ала келісімі бар 65 шынайы кәсіпорын базаларында өтеді. Ұйымның жұмыс бағыты студенттің мамандануына сәйкес келеді. Студент өзіне қолайлы практика базасын таңдауға құқылы, ал колледж мүмкін нұсқалардың тізімін ұсынады.

Өндірістік практиканың қорытындысы оқу орнында қабылданған нормаларға сай бағаланады және оқу процесіне жазылады.

Практика кезінде студент практика жетекшісі қол қойған күнделік жүргізуі керек. Практика аяқтағаннан кейін оның қорытындылары емтихандар мен сынақтармен тең бағаланады және сынақ кітапшасына жазылады. Сондай ақ студанттің жұмысын ол жұмыс жасаған практикалық базаның басшылығы бағалайды, және мінездеме береді. Өндірістік практиканың бағытталуы технологиялық (тікелей практикалық жұмыс дағдыларды меңгеру) немесе диплом алдық болуы мүмкін. Практика бойынша барлық есептік құжаттар директордың ОӨЖ жөніндегі орынбасарында сақталады.

Колледжде барлық ББ практика кестелері бар , жауапты директордың ОӨЖ жөніндегі орынбасары және аға шебер.

 

«Білім беру бағдарламалары»

бойынша SWOT –ТАЛДАУ

 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары
1.         Серіктестерді тарту бойынша жағымды жұмыс тәжірибесі

2.          Дуалды оқытудың  кешенді бағдарламаларды енгізу

3.         «Жас маман» жобасын екі мамандықтың енуі

1.        Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану бойынша дайындалған механизм мен оқу процесін ұйымдастыру реті .
Мүмкіндіктер Қауіптер
1.         Еңбек нарығының сұранысын ескеріп жаңа мамандықтар мен біліктіліктерді жүзеге асыру.

2.         Ж аңа біліктіліктер (мамандықтар) бойынша маман дайындауды кеңейту

3.          Дуалды  оқытуды енгізуді кеңейту

 

1.Колледж имиджіне әсер ету;

 

Всего комментариев: 0